Kallelse till årsmöte 2022

Årsmöte – Stora Askeröns Bryggförening

Datum: 20 augusti 2022 klockan 11:00
Plats: Fiskevik (vid regn röda ladan)

 1. Mötets öppnade
 2. Godkännande av kallelse
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare
 7. Verksamhetsberättelse för tiden mellan årsmötena
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar, bastuinitiativ redovisas
 11. Styrelsens förslag till utgift och inkomststat
 12. Ersättning till styrelse och revisorer
 13. Val av 2 personer till styrelsen för två år
 14. Val av två suppleanter för ett år
 15. valberedning
 16. Medlemsavgift för kommande period
 17. Övriga frågor
 18. Plats för anslag av protokoll
 19. Mötets avslutande

Kaffe, kaka och festis till barnen serveras i samband med mötet, 20kr.
Vi önskar att endast medlemmar deltar i mötet.