Kallelse till årsmöte 2021

Årsmöte – Stora Askeröns Bryggförening

Datum: 21 augusti 2021 klockan 11:00
Plats: Fiskevik (vid regn röda ladan)

 1. Mötets öppnade
 2. Godkännande av kallelse
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare
 7. Verksamhetsberättelse för tiden mellan årsmötena
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar, bastuinitiativ redovisas
 11. Styrelsens förslag till utgift och inkomststat
 12. Ersättning till styrelse och revisorer
 13. Val av 2 personer till styrelsen för två år
 14. Val av två suppleanter för ett år
 15. Val av revisor och revisorssuppleant för två år
 16. Fråga om valberedning
 17. Medlemsavgift för kommande period
 18. Övriga frågor
 19. Plats för anslag av protokoll
 20. Mötets avslutande

Myndigheternas gällande rekommendationer ang. covid-19 respekteras under mötet. Vi önskar att endast medlemmar deltar i mötet.

Det kommer inte att serveras fika och kaffe i samband med mötet.